Historie

 

In 1949 is het allemaal begonnen.

De heer Roosjen is erg betrokken geweest bij het begin van personeelsvereniging de Schakel. Hij is geboren op 1 mei 1921 in het dorp Huizum direct aan de Wirdumervaart . Hij kreeg op 7 mei 1945 een aanstelling als jongste bediende met een salaris van F 35,– per week bij de Gemeente Leeuwarden. Zijn aanstelling, nog met pen en inkt geschreven, is ondertekend door de toenmalige directeur van Gemeentewerken ir. Ch.C. van der Vlis. Bij zijn afscheid in oktober 1982 werd de heer Roosjen benoemd tot erelid van “de Schakel”.

De heer Roosjen neemt ons mee naar het jaar 1949. Het jaar waarin op 13 april de personeelsvereniging werd opgericht.
De naam is bedacht door de heer Propstra en symboliseert  de doelstelling; het versterken van de banden tussen personeelsleden onderling en tussen het personeel van het bedrijf gemeentewerken.
De contributie bedroeg in die tijd (1949) F 0,05 tot F 0,15 per weekloner of voor de maandloners F 0,25 tot F 1,50.
Op 13 april 1949  werden de statuten vastgesteld en daarnaast het huishoudelijk reglement van personeelsvereniging De Schakel. De personeels vereniging is ontstaan uit de afdeling openbare werken en het toenmalig bestuur was daar ook een afspiegeling van. De naam van de personeelvereniging is tot stand gekomen middels een prijsvraag en symboliseert de doelstelling van de vereniging. Deze doelstelling luidde in de statuten bij oprichting als volgt; ‘het versterken van de banden tussen de personeelsleden onderling en tussen personeelsleden en het bedrijf Gemeentewerken van de Gemeente Leeuwarden’.

In februari 1951 werd besloten 2 vakantieverblijven, getekend door de architect J. Zuidema, te bouwen. Vele vrijwilligers gingen na werktijd –half zes- aan de slag. Oude metselstenen en dakpannen werden schoongemaakt, oude Wehrmachtledikanten van oude verflagen ontdaan. Vaklieden waren bezig  met constructies van ramen, deuren en kozijnen. Dakspanten werden pasklaar gemaakt en mevrouw v.d. Velde (tante Kee) van de Tuinfluiter zorgde voor de koffie. Een stuk saamhorigheid uit alle lagen van de Dienst werd hier waar gemaakt. Op de zaterdagmiddagen gingen vrijwilligers in open vrachtauto’s naar de bouwplaatsen, eerst Rijs en later Appelscha. Reeds op 2 juni 1951 waren de beide zomerhuisjes klaar voor verhuur. De huisjes werden toen voor 1 week verhuurd en de meeste vakantiegangers aanvaardden de reis per fiets. Later kwamen er nog een woonschip in Terhorne, huisjes op Ameland en Vlieland en een tweede huis in Appelscha bij. Eén naam mag zeker genoemd worden n.l. die van de heer Anne de Vries, opzichter-timmerman, die gedurende jaren zich heeft ingezet voor het in goede staat houden van de vakantieverblijven.
Het 1e personeelsblad “de stadstimmerman” kwam uit in januari 1951. Als dank voor de financiële steun welke de stichting vakantieverblijven mocht ontvangen kreeg de Gemeenteraad een houten voorzittershamer aangeboden. Ontwerp van architect Zuidema en vervaardigd door de heer S. Nicolai.

Het personeelsblad startte met de naam Stadstimmerman en kreeg later de naam Kort Bestek.
De heer Roosjen vertelt verder over de Watersnoodramp in 1953 waarbij  de personeelsvereniging een initiatief nam en 2 chauffeurs, de heren B. Nieuwland en
B. Paassen, met een vrachtwagen Austin naar het rampgebied Voorne – Putten stuurde.
De Aktie “Beurzen Open Dijken Dicht” leverde f 1.585,08 op waarvoor wij, namens het Nationaal Rampenfonds een oorkonde kregen.
Er kwam een eigen toneelgroep die gedurende een reeks van jaren een vaste bijdrage leverde aan de feestavonden.

Het is wel duidelijk de heer Roosjen draagt de personeelsvereniging een warm hard toe. Hij eindigt dan ook met de woorden op de stelling “in een moderne gemeente past geen personeelsvereniging meer; PV de Schakel kan opgeheven worden” met een heel duidelijk dat hij de Oldehove zou willen beklimmen om richting stadskantoor te willen uitroepen
“De personeelsvereniging De Schakel moet blijven”!

In 1997 vroeg Frans Steijvers, toen gemeentesecretaris, het bestuur of de vereniging Pv De Schakel bereid was de statuten zodanig te wijzigen dat het mogelijk zou worden voor een ieder werkzaam bij de Gemeente Leeuwarden om lid te worden van personeelsvereniging De Schakel. Tot dan toe waren er naast De Schakel ook nog een tweetal min of meer slapende personeelsverenigingen actief. De personeelsvereniging welke er voorheen was voor hen die werkten bij een afdeling van de Dienst Welzijn had nog een slapende kas en wat activa. Van de andere Pv waren uitsluitend wat oude stukken bekend. In 1998 heeft een werkgroep, bestaande uit een tweetal bestuursleden en drie leden van de vereniging werkzaam bij DSO, onder leiding van Hans Slot, aan de vraag van de Gemeentesecretaris gewerkt. In de werkgroep zijn de statuten aangepast en is in de wandelgangen met regelmaat de achterban gepolst. Een extra ledenvergadering heeft ingestemd met de wijziging waarna op 3 december 1998 de wijziging ten kantore van notaris Rademakers is betekend. In 1999 bestond de vereniging 50 jaar. Het was de uitdrukkelijke wens van de ledenvergadering om dit feest nog met de oude Pv te vieren. Zo is geschied en in 1998 heeft Personeelsvereniging De Schakel haar vijftig jarig bestaan gevierd in Restaurant de Koperen Tuin. De werkgever heeft de fusie van de ‘oude Pv’s’ met De Schakel en de statuten wijziging beloond met het verhogen van haar jaarlijkse bijdrage aan de personeelsvereniging van 10 gulden per jaar naar 25 gulden per jaar. Dit succesje kon de werkgroep incasseren. Het 1e jaar als gemeentebrede personeelsvereniging leverde een ledenaanwas van een kleine 100 mensen.

In de gemeentebrede personeelsvereniging De Schakel is ook de doelstelling van de personeelsvereniging weer beschreven en deze luidt nu:

a. )het versterken van de band tussen de personeelsleden van de Gemeente Leeuwarden onderling en tussen deze personeelsleden en het bedrijf van de Gemeente Leeuwarden te Leeuwarden,

b.) het bevorderen van de kennis van de inrichting en de werkzaamheden van het bedrijf van de Gemeente Leeuwarden.

In de jaarvergadering 2007 telt de vereniging 637 leden. Hiervan zijn 99 gepensioneerd en 11 gedetacheerd. Per maand betalen de leden € 3,00 via inhouding op het salaris en de gepensioneerden ontvangen een rekening van € 36,00 voor het hele jaar. De werkgever legt per lid € 12,50 per jaar bij. Op jaarbasis staat de PV voor de organisatie van zo’n 35 kleine en grote evenementen, variërend van het maandelijks klaverjassen, de komst van de Sint, het organiseren van de gemeentelijke sportdag tot een dagtrip voor de jeugd. Na een enquête, gehouden in 2004, kwam aan het licht dat er veel ideeën zijn over activiteiten onder de leden. Initiatieven kunnen worden gemaild aan ieder bestuurslid. Dit bestuurslid komt na de eerstvolgende bestuursvergadering persoonlijk op het initiatief terug bij de aandrager. Een 10 personen tellend bestuur houdt de zaak draaiend en vele vrijwilligers dragen hun steentje bij.

Dit artikel is tot stand gekomen door dhr. Roosjen en dhr. Wijning.